AZS - KAPEDENT Stomatologická klinika
Menu

Ortodontická teória v praxi č.2 - Štrbské Pleso 2016

7. – 8. október 2016, Štrbské Pleso - Aj tento rok sa stretli čeľustní ortopédi na pokračovaní teoreticko – praktického projektu Ortodontická teória v praxi - II , ktorého autorkou a prednášajúcou je MUDr. Katarína Jakubová. Keď sa účastníci projektu stretli v priestoroch hotela Patria na Štrbskom plese, počasie začiatkom októbra pripomínalo skôr predvianočné obdobie.

Keďže sa jednalo o teoreticko - praktické školenie so zameraním na cielené zručnosti, bol počet účastníkov limitovaný číslom 20. Ich zostava bola tvorená najmä z účastníkov predchádzajúceho 5-dielneho teoretického projektu „Dialógy o ortodoncii“.

Po úvodných slovách o hlavnej téme stretnutia – o interceptívnej liečbe - bol účastníkom daný skúšobný test, v ktorom bolo predstavených 13 pacientov s kompletnou vstupnou dokumentáciou. Zúčastnení lekári si mali zvoliť liečebný plán a určiť typ aparátu, ktorým by danú anomáliu liečili.

Začiatok školenia bol v skrátenej forme venovaný základným teoretickým východiskám, aby sa mohol následne preklopiť do praktickej časti, venovanej aparátom interceptívnej liečby a extraorálnym ťahom.

Ukážky snímateľných aparátov – snímateľných platní, funkčných aparátov, kresba aparátov, postup konštrukčného zhryzu a edukačné videá, boli prínosom praktického programu v dopoludňajších hodinách.

Popoludňajší blok bol venovaný extraorálnym ťahom. Po teoretickom úvode obdržali všetci účastníci snímateľné platne s kanylami pre EOŤ a každý si mohol vyskúšať úpravu uzdy pre pacienta so snímateľným aparátom. Neskôr na typodontoch s fixným aparátom adaptovali uzdu pre cervikálny ťah a následne si vyskúšali aj asymetrický krčný ťah.

Nasledujúce ráno pokračovalo témou extraorálnych ťahov – reverzný ťah, úprava Delaire face mask. Praktická aplikácia extraorálneho ťahu s nevyhnutne vyžadovanými úpravami uzdy, čiapky resp. bezpečnostných modulov, bola podstatným praktickým prínosom hlavne pre tých, ktorí mali obavy z aplikácie extraorálnych ťahov.

V poslednej časti školenia boli prezentované ďalšie aparáty interceptívnej liečby – parciálne fixné aparáty, myofunkčné aparáty, lip bumpery, lingválne oblúky a pod.

Celý odborný výklad bol priebežne doplňovaný množstvom kazuistík, fotografií a praktických poznámok. Otvorená diskusia prispela k uvoľnenej atmosfére a k aktívnemu vymieňaniu si skúseností.

Zaujímavým bolo aj vyhodnotenie testu – účastníci si mohli porovnať ich navrhovaný liečebný plán a realizovaný liečebný postup. Toto porovnanie prinieslo mnoho zaujímavých názorov a konfrontácií.

Účastníci sa jednohlasne zhodli na tom, že takéto zameranie projektu je pre nich neoceniteľnou skúsenosťou, ktorú môžu preniesť do ich individuálnych súkromných praxí alebo využiť pri ich postgraduálnej príprave.

Pri informačnom pretlaku rôznych najnovších prístupov pri ortodontickej liečbe pacientov je tento projekt výnimočný svojou otvorenosťou a jasnou koncepciou, ponúkajúcou niečo „praktické pre ortodontický život“.

Záverom názory účastníkov:

„Účasť na školení Ortodontická teória v praxi č.2, rovnako ako na predchádzajúcich školeniach organizovaných Dr.Jakubovou, mala pre mňa ako študenta špecializačného štúdia čeľustnej ortopédie značný prínos. Interceptívna liečba zahŕňajúca množstvo spôsobov liečby s využitím rôznych druhov aparátov bola pre mňa obávanou témou, no po tomto školení som vďaka početným kazuistikám, otvorenej diskusii i interaktívnemu testu nadobudla väčšiu odvahu do budúcej liečby týchto pacientov. Praktická časť s nácvikom použitia extraorálnych ťahov bola osviežením kurzu a takisto prispela k lepšiemu pochopeniu využiteľnosti tohto prvku v praxi ortodonta. Príjemná atmosféra a celá prezentácia Dr.Jakubovej opäť nesklamala a okrem odborného rastu zabezpečila jeden príjemný zážitok z celého kurzu, za čo jej myslím, v mene všetkých účastníkov, môžem znovu poďakovať a dodať, že sa tešíme na ďalšie vzdelávacie akcie.“  

 MDDr. Grollmuszová Martina

„Veľmi kvalitný seminár Ortodontická teória v praxi II, ktorý pre mňa, ako pre študentku v špecializačnej príprave, bol veľkým prínosom, nielen po odbornej stránke, ale aj motivačnej, stať sa výborným čeľustným ortopédom. Nehovoriac o tom, že pani doktorka, jasne a zrozumiteľne svojim výkladom a kazuistikami vysvetlila princíp interceptívnej liečby. Už teraz sa teším na ďalšie stretnutie v krásnom prostredí, ktorý bol ako bonus.“

 MDDr.. Ivančová Eleonóra

Tešíme sa na ďalšie odborné stretnutie. Informácie o plánovaných akciách budú zverejnené na našich stránkach.

Organizátor školiacich akcií Petka, s.r.o.

Pozývame vás na našu nasledovnú prednášku

Prejsť na pozvánku